Ко смо ми ?

Ми смо омладинска организација из Лепосавића која својим радом и средствима организује младе у летњем периоду и пружа квалитетне садржаје региону Ибарске долине!

Сплаварење средњим током реке Ибар подно Копаоника почиње на територији општине Лепосавић а завршава се у општини Рашка.

Манифестација је замишљена као заједничка идеја омладинских организатора из општина Лепосавић и Рашка, која ради на:

Развој и образовање младих, Подршка угроженим друштвеним групама и помоћ у ванредним ситуацијама, Заштита животне средине

Омладина окупљена око манифестације „Спуст без Граница“ и пријатељи манифестације и ове године ће остварити летње активно искуство. Веома велики број младих који редовно посећују обе општине реагују позитивно и одговарају на ову идеју.

Идеја је сажета у самом називу манифестације и траје из разлога што сви они који имају ширину размишљања узму учешће и помогну догађај. Сама манифестација планирана је за два дана викенда, суботу и недељу, како би лети сви имали места за викенд одмор на Ибру.

Првог дана организује се омладински камп, док је други дан посвећен сплаварењу Ибром све до Рашке.

  • Ова манифестација шаље ненасилну и пријатељску поруку свима онима који желе да наметну границе да није природно постављати границе тамо где не би требало да постоје.
  • Културним викендом на крају летње сезоне разбијамо предрасуде и страхове за све који се плаше да присуствују непознатом.
  • Основни циљ манифестације је дружење, повезивање и укључивање у рад пријатеља из других општина и градова на унапређењу манифестације.
  • Мотивишемо младе и студенте на креативност и волонтерски рад у организацији, постављају се прецизни радни задаци где тимским и индивидуалним радом афирмишемо младе и амбициозне кроз организацију и догађај.
  • Млади се такмиче и такмиче у спортским активностима на терену и у води.
  • Кувари се такмиче у кувању рибље чорбе.
  • Радимо на подизању еколошке свести са посебним нагласком на заштити реке као водног ресурса неопходног за здраву животну средину у еко систему.
  • Манифестација има туристички домен који свакако треба да покаже лепоту овог краја и да сваки гост који посети овај крај доживи незаборавна искуства на годишњем одмору. Овај крај, поред изузетне лепоте коју пружа Копаоник, у летњем периоду, затим бање које постоје на нашим просторима, Бањска, Вучанска Бања и остаци старих средњовековних градова Галича у Сочаници, Брњаче у Зубином потоку, Тврђава на Звечанском Вису, пружа много могућности за истраживање историјских прича са ових простора. Уколико радознали пожеле да оду јужно од Ибра, отвориће се широк спектар познатих и значајних лепих локација.

Посебан доживљај пружају наши манастири који су у нашој околини и саставни део лепоте нашег краја.

Дакле, српско културно наслеђе са Косова и Метохије заједно са прелепим локацијама „старе“ Рашке чине нераскидиву целину природних и историјских лепота Србије које свакако треба да посетите!

Млад човек треба да испуни своје време корисним активностима, према свом интересовању, чиме се јачају његови интелектуални и духовни капацитети његове личности. Креативност, оригиналност, култура је домен који обогаћује сваког појединца поред осталог интелектуалног и професионалног образовања. Наша организација је та која пружа простор за културну еманципацију и креативно деловање и унапређење младих кроз упознавање са вредностима нашег народа.

Пред вама је Сплаварење Ибро Спуст Без Граница из Лепосавића.

Са традицијом постојања дугом 20 година и својим богатим искуством које преносимо на наше чланове организације.

Путовања, дружења, упознавање традиције и културе наше земље, упознавање традиције других народа је културни импулс за свакога ко жели да развије своју менталну ширину, отвореност, хуманост.

Млади у свом развојном периоду свакако треба да испуне своје време увежбавањем руковођења организацијом, креативним стварањем и реализацијом савремених идеја, унапређују се садржаји који се нуде младима и окружење, својим јавним радом представљамо место и нацију у на најбољи могући начин, млади јавни извођачи превазилазе страх од јавног наступа..

Посетите нас.

Верујте нам и постаните чувари традиције свог народа!

 

We are a youth organization from Leposavic that, with its work and resources, organizes youth in the summer period and provides quality content to the Ibarska Valley region!

Rafting in the middle course of the river Ibar at the foot of Kopaonik begins in the territory of the municipality of Leposavić and ends in the municipality of Raška.

The event was conceived as a joint idea of youth organizers from the municipalities of Leposavić and Raška, which works on:

Development and education of young people
Support for vulnerable social groups and assistance in emergency situations
Environmental protection

The youth gathered around the event “Spust Bez Granica” and friends of the event will realize a summer active experience this year as well. A very large number of young people who regularly visit both municipalities react positively and respond to this idea.

The idea is summed up in the very name of the event and it lasts for the reason that all those who have a breadth of thinking take part and help the event. The event itself is planned for two days of the weekend, Saturday and Sunday, so that in the summer everyone has a place for a weekend vacation on the Ibar River.

On the first day, a youth camp is organized, while the second day is dedicated to rafting down the Ibar all the way to Raška.

This manifestation sends a non-violent and friendly message to all those who would like to impose boundaries that it is not natural to set boundaries where they should not exist. With a cultural weekend event at the end of the summer season, we break down prejudices and fears for everyone who is afraid to attend the unknown.
The main goal of the event is to make friends, connect and involve in the work of friends from other municipalities and cities to improve the event.
We motivate youth and students to creativity and volunteer work in the organization, precise work tasks are assigned where, with teamwork and individual work, we affirm the young and ambitious through the organization and event.
Young people compete and compete in sports activities on the field and in the water.
Chefs compete in cooking fish stews.
We are working on raising environmental awareness with a special emphasis on protecting the river as a water resource essential for a healthy environment in the eco system.
The event has a tourist domain that should certainly show the beauty of this area and that every guest who visits this area has unforgettable experiences on their annual vacation. This area, in addition to the exceptional beauty offered by Kopaonik, in the summer period, then the spas that exist in our area, Banjska, Vučanska Banja and the remains of the old medieval towns of Galič in Sočanica, Brnjaca in Zubin potok, Fortresses on Zvečanski Vis, gives a lot of opportunities to explore historical stories from these areas. If the curious wish to go south of the Ibar, a wide range of famous and significant beautiful locations will open up.

 

A special experience is provided by our monasteries, which are in our surroundings and an integral part of the beauty of our area.

Therefore, the Serbian cultural heritage from Kosovo and Metohija together with the beautiful locations of “old” Raška form an inseparable whole of natural and historical beauties of Serbia that you should definitely visit!

A young man needs to fill his time with useful activities, according to his interest, which strengthens his intellectual and spiritual capacities of his personality. Creativity, originality, culture is a domain that enriches every individual in addition to all other intellectual and professional education. It is our organization that provides space for cultural emancipation and creative action and advancement of young people through familiarization with the values of our nation.

In front of you is Splavarenje Ibro Spust Bez Granica from Leposavić.

With a tradition of existence of 20 years and its rich experience that is transferred to our members of the organization.

Traveling, socializing, getting to know the traditions and culture of our country, getting to know the traditions of other nations is a cultural impulse for anyone who wants to develop their mental breadth, openness, and humanity.

Young people in their development period should certainly fill their time by practicing managing the organization, creative creation and realization of contemporary ideas, the content offered to young people and the environment is improved, with our public work we represent the place and the nation in the best possible way, young public performers overcome the fear of public speaking. ..

Please visit us.

Trust us and become a guardian of your nation’s traditions!

 

Mi smo organiazacija mladih iz Leposavića koja svojim radom i resursima u letnjem periodu organizuje omladinu i daje kvalitetan sadržaj regionu Ibarske doline !

Rafting srednjim tokom reke Ibar u podnožju Kopaonika počinje na teritoriju opštine Leposavić a završava u opštini Raška.

Manifestacija je zamišljena kao zajednička ideja organizatora omladine iz opština Leposavić i Raška koja radi na:

Razvoju i obrazovanju mladih

Podrška ugroženim društvenim grupama i pomoć u vanrednim situacijama

Zaštiti životne sredine

Omladina koja je okupljena oko manifestacije “Spust Bez Granica” i prijatelja manifestacije i ove godine realiziovaće letnji aktivan doživljaj. Veoma veliki broj mladih koje redovno obilazi i jednu i drugu opštinu pozitivno reaguje i odaziva se ovoj ideji.

Ideja je sažeta u samom imenu manifestacije i ona traje iz razloga zato što svi oni koji imaju širinu u razmišljanju uzimaju učešće i pomažu manifestaciju. Sama manifestacija zamišljena je u dva dana vikenda, subota i nedelja tako da u letnjem periodu svi imaju mesto za vikend odmor na reci Ibar.

Prvog dana organizuje se omladinski kamp dok je drugi dan namenjen samom splavarenju niz Ibar sve do Raške.

Ova manifestacija šalje nenasilnu i prijateljsku poruku svima koji bi da nameću granice da nije prirodno postavljati granice gde ne treba da postoje. Kulturnim vikend događajem pri kraju letnje sezone razbijamo predrasude i strahove svima koji se plaše da prisustvuju nepoznatom.

Osnovni cilj manifestacije je sklapanje prijateljstava, povezivanje i uključivanje u rad prijatelja i iz drugih Opština i Gradova na unapređenju manifestacije.

Motivišemo omladinu i studente na kreativnost i volonterski rad u organizaciji, dodeljuju se precizni radni zadaci gde timskim i individualnim radom, afirmišemo mlade i ambiciozne kroz organizaciju i manifestaciju.

Mladi se nadmeću i takmiče u sportskim aktivnostima na terenu i u vodi.

Kuvari se takmiče u kuvanju ribljih čorbi.

Radimo na podizanju ekološke svesti sa posebnim akcentom na zaštitu reke kao vodenog resursa bitnog za zdravu životnu sredinu  u eko sistem.

Manifestacija ima turistički domen koji treba svakako da pokaže lepote ovog prostora i da svaki gost koji poseti ovaj prostor ima nezaboravne sadržaje na svom godišnjem odmoru. Ovaj prostor pored izuzetnih lepota koje pruža Kopaonik, u letnjem periodu, zatim banja koje postoje u našem prostoru, Banjska, Vučanska Banja i ostataka starih srednjevekovnih gradova Galič u Sočanici, Brnjaci u Zubinom potoku, Tvrđave na Zvečanskom visu daje dosta mogućnosti za istraživanjem istorijskih priča sa ovih prostora. Ukoliko znatiželjni požele da zađu južnije od Ibra otvoriće se široki spektar znamenitih i značajnih lepih lokacija.

 

Poseban doživljaj pružaju naši manastiri koji su u našem okruženju u sastavni deo lepote našeg prostora.

Dakle, Srpska kulturna baština sa Kosova i Metohije zajedno sa prelepim lokacijama “stare”  Raške čine jednu neraskidivu celinu prirodnih i istorijskih lepota Srbije koje svakako treba posetiti!

Mlad čovek treba svoje vreme da ispuni korisnim sardžajima, prema njegovom interesovanju kojim jača svoje intelektualne i duhovne kapacitete svoje ličnosti. Kreativnost, originalnost, kultura predstavlja domen kojom se obogaćije svaki pojedinac pored svih drugih intelektualnih i stručnih edukacija. Upravo naša organizacija daje prostor za kulturnu emancipaciju i kreativno delovanje i napredovanje mladih kroz upoznavanje sa vrednostima naše nacije.

Pred Vama je Splavarenje Ibrom Spust Bez Granica iz Leposavića.

Sa tradicijom postojanja od 20 godina i svojom bogatim iskustvom koje se prenosi na naše članove organizacije .

Putovanja, druženja, upoznavanje tradicije i kulture naše zemlje, upoznavanje tradicija drugih nacija jeste kulturni impuls svakome ko želi da razvija svoju mentalnu širinu, otvorenost, ljudskost.

Mladi u svom razvojnom periodu svakako trebaju da ispune vreme vežbajući da upravljaju organizacijom, kreativnim stvaranjem i realizacijom savremenih ideja unapredjuje se sadržajnost koja se nudi mladima i sredini upošte, našim javnim radom predstavljamo mesto i naciju najabolji, mladi javno nastupajići prevazilaze strah od javnog nastupa…

Izvolite posetite nas.

Poklonite nam poverenje i postanite čuvar tradicije svoje nacije!